Wykonujemy audyty środowiskowe dopasowane do potrzeb przedsiębiorców

Audyt środowiskowy to idealne narzędzie do weryfikacji czy jako przedsiębiorca realizujesz prawidłowo wszystkie obowiązki z obszaru ochrony środowiska. Z uwagi na mnogość branż oraz fakt, iż specyfika funkcjonowania każdej firmy może być bardzo indywidualna, do każdego z audytów podchodzimy w sposób skrojony na miarę potrzeb przedsiębiorcy. Każdy z audytów to osobiste spotkanie z naszym specjalistą ds. ochrony środowiska, który przeprowadzi wizję lokalną zakładu oraz wnikliwie sprawdzi dokumentację związaną z ochroną środowiska. Specjalista na podstawie zebranych materiałów oraz udzielonych informacji oceni stopień realizacji przez przedsiębiorcę wymagań formalno-prawnych z zakresu ochrony środowiska. Tak wykonana analiza zakończy się pisemnym raportem. Raport dostarczy informacji na temat stanu aktualnego, czyli jak firma radzi sobie z realizacją przepisów z ochrony środowiska, a także wskaże niezbędne działania korygujące w tym obszarze.

Audyt obejmuje w szczególności przepisy następujących ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych do nich:

 • ustawy o odpadach,
 • ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy Prawo wodne,
 • ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Gospodarowanie odpadami kobieta i mężczyzna rozmawiający ze sobą
bestseller

Gospodarowanie odpadami

Od 2 999 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Audyt „Gospodarowanie odpadami” kierowany jest szczególnie do przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają,
 • zbierają,
 • przetwarzają,
 • transportują lub magazynują odpady.
Zarezerwuj online
 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 2. Decyzja administracyjna w zakresie wytwarzania odpadów
 3. Decyzja administracyjna w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów
 4. Transport odpadów
 5. Ewidencja odpadów
 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów
 7. Przekazywanie posiadanych odpadów uprawnionym odbiorcom
 8. Przekazywanie wybranych odpadów osobom fizycznym
 9. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zarezerwuj online

Emisje do powietrza

Od 2 699 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony powietrza. Audyt „Emisje do powietrza” kierowany jest głownie do przedsiębiorców, którzy w wyniku prowadzenia swojej działalności oddziałują na stan czystości atmosfery oraz:

 • posiadają pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza,
 • są zobligowani dokonać zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia.
Zarezerwuj online
Oddziaływanie na stan czystości atmosfery emisje
 1. Decyzja administracyjna w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
 2. Zgłoszenie instalacji niewymagającej posiadania pozwolenia emisyjnego
 3. Emisja lotnych związków organicznych ze źródeł zorganizowanych i niezorganizowanych
 4. Emisja zanieczyszczeń ze spalania surowców energetycznych
 5. Emisja zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów, maszyn wolnobieżnych i urządzeń
 6. Emisja zanieczyszczeń z przeładunku paliw silnikowych i oleju napędowego
 7. Uwolnienie awaryjne czynników chłodniczych
 8. Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska
 9. Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
 10. Bilans lotnych związków organicznych (LZO)
 11. Rejestracja urządzeń i systemów chłodniczych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO)
 12. Sprawozdanie o SZWO i FGC (BDS)
 13. Kontrole szczelności urządzeń zawierających czynniki chłodnicze
 14. Oznaczanie (etykietowanie) urządzeń zawierających czynniki chłodnicze
 15. Sprawozdanie PRTR
 16. Pomiary środowiskowe oraz przedkładanie wyników
Zarezerwuj online
Oddziaływanie na środowisko wodno–gruntowe

Gospodarka wodno-ściekowa

Od 2 499 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących prawa wodnego. Audyt „Gospodarka wodno-ściekowa” jest szczególnie kierowany do przedsiębiorców, którzy:

 • pobierają wodę z ujęcia własnego,
 • odprowadzają wody opadowe i roztopowe do środowiska,
 • odprowadzają ścieki przemysłowe.
Zarezerwuj online
 1. Decyzja administracyjna w zakresie wprowadzania ścieków do środowiska naturalnego
 2. Decyzja administracyjna w zakresie wprowadzania ścieków do kanalizacji podmiotu trzeciego
 3. Decyzja administracyjna w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych
 4. Decyzja administracyjna w zakresie poboru wody na potrzeby działalności gospodarczej
 5. Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne
 6. Pomiary środowiskowe oraz przedkładanie wyników
 7. Czynności konserwacyjne instalacji i urządzeń wodnych (zeszyty eksploatacji)
Zarezerwuj online

Wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek krajowy

Od 2 999 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących wprowadzania produktów w opakowaniach. Audyt kierowany jest głównie do przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają opakowania,
 • importują opakowania,
 • dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań,
 • wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach.
Zarezerwuj online
Audyt, opakowania
 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 2. Zapewnienie recyklingu wprowadzanych opakowań monomateriałowych
 3. Zapewnienie recyklingu wprowadzanych opakowań wielomateriałowych
 4. Zapewnienie recyklingu wprowadzanych opakowań ze środkami niebezpiecznymi
 5. Zapewnienie recyklingu wprowadzanych opakowań ze środkami ochrony roślin
 6. Ewidencja opakowań wprowadzanych wraz z produktami na rynek krajowy
 7. Publiczne kampanie edukacyjne w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
 8. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych opakowaniach
 9. Roczne sprawozdanie o pustych opakowaniach sprowadzanych z zagranicy
 10. Roczne sprawozdanie o opakowaniach wysyłanych za granicę
 11. Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 12. Oznakowanie opakowań wprowadzanych na rynek krajowy
 13. Odbiór odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin
 14. Odbiór odpadów opakowaniowych w jednostce handlu detalicznego (powyżej 2000 m2)
 15. System zasad należytej staranności dotyczący drewna i produktów z drewna (EUTR)
 16. Opłata recyklingowa dotycząca toreb na zakupy z tworzywa sztucznego
 17. Przekazywanie wytwarzanych odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu
 18. Realizacja obowiązków prawnych w pozostałych krajach Unii Europejskiej
Zarezerwuj online
Audyt, niektóre produkty

Wprowadzanie niektórych produktów na rynek krajowy

Od 2 999 zł brutto (z 23% VAT)

Przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących wprowadzania na rynek niektórych produktów. Audyt ten kierowany jest szczególnie do przedsiębiorców, którzy:

 • wprowadzają do obrotu baterie lub akumulatory, w tym zamontowane w sprzęcie lub pojazdach,
 • dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy baterii lub akumulatorów,
 • wprowadzają do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wprowadzają do obrotu produkty takie jak oleje, preparaty smarowe czy opony.
Zarezerwuj online
 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców funkcjonującego w ramach BDO
 2. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 3. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych baterii i akumulatorów
 4. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych olejów i preparatów smarowych
 5. Zapewnienie odzysku i recyklingu wprowadzanych opon
 6. Ewidencja produktów wprowadzanych na rynek krajowy
 7. Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 8. Informacja dołączana do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych
 9. Informacja o systemie zbierania zużytych baterii i akumulatorów
 10. Oznakowanie niektórych wprowadzanych produktów
Zarezerwuj online
bestseller

Pełny audyt środowiskowy

Od 3 999 zł brutto (z 23% VAT)

Audyt ten kierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą kompleksowo upewnić się, jakie obowiązki z obszaru ochrony środowiska na nich spoczywają i czy prawidłowo się z nich wywiązują. Obszary na których zostanie przeprowadzona kontrola to: gospodarowanie odpadami, oddziaływanie na powietrze, gospodarka wodno-ściekowa, wprowadzanie produktów w opakowaniach i innych produktów na rynek krajowy.

Zarezerwuj online
Audyt kompleksowy
Interzero audyt ADR

Przewóz towarów niebezpiecznych – ADR

Od 1 249 zł brutto (z 23% VAT)

Audyt ADR ma na celu określenie obowiązków, jakie spoczywają na przedsiębiorcy. Jeśli tematyka przewozu towarów niebezpiecznych jest Ci znana, możesz zamówić audyt, żeby zweryfikować obecne praktyki.

Jeżeli Twoja firma:

 • Wykonuje czynności takie jak: rozładunek, załadunek, pakowanie substancji chemicznych,
 • Wytwarza i pakuje odpady niebezpieczne,
 • Zajmuje się dystrybucją środków chemicznych,
 • Przewozi substancje chemiczne i towary niebezpieczne,
 • Zajmuje się produkcją metalowych elementów, wykonuje usługi malowania powierzchni, wykorzystuje przy produkcji aromaty, czy wykorzystuje różnego rodzaju substancje chemiczne,

Możemy zweryfikować zakres i określić obowiązki jakie ma przedsiębiorstwo w związku z czynnościami określonymi w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Zarezerwuj online
 1. Określenie obowiązków prawnych dla przedsiębiorcy.
 2. Określenie obowiązków uzależnionych od roli w jakiej występuje przedsiębiorca.
 3. Wstępna klasyfikacja odpadów.
 4. Określenie obowiązków przy korzystaniu z wyłączeń.
 5. Weryfikacja dokumentacji przewozowej.
 6. Weryfikacja miejsc magazynowania.
 7. Zgłoszenie uwag w zakresie obowiązujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
 8. Weryfikacja, czy firma postępuje zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami